Nuôi cấy vi sinh và vận hành hệ thống xử lí nước thải